This is a free Purot.net wiki
 • View:

TVT-Strategia

Strategia

DIGIOSAAMISEN OHJEKIRJA

 

TVT ESIOPETUKSESSA

- Tutustuminen erilaisiin laitteisiin (tietokone/tabletti)

- Laitteen avaaminen ja sulkeminen sekä laitteen

  käsitteleminen

- Hiiren käyttö ja näppäilytaitojen harjoittaminen

- Ymmärrys siitä, mihin laitteita voi käyttää ja rohkeus kokeilla

  erilaisia ohjelmia esim. omien videoiden tekeminen

- Oppimispelien käyttö esim. Ekapeli ja Papunet

- Osana mediakasvatusta

- Interaktiivisen tykin tms. käyttö opetuksessa

- TVT:n hyödyntäminen erityisopetuksessa

- TVT:n käyttö aikuisen ohjauksessa

- Yhteisten projektien dokumentointi

TVT-osaamisen tavoitteet:

1.-2. luokka tavoitteet oppilaalle

Laitteistot ja ohjelmat

 • Osaa käynnistää ja sulkea tietokoneen
 • Osaa kirjautua tietokoneelle omilla tunnuksillaan ja kirjautua ulos
 • Tunnistaa erilaisia tvt-laitteita
 • Osaa avata ja sulkea käytettävät ohjelmat
 • Tuntee näppäimistön tärkeimmät merkit ja toiminnot
 • Käyttää sujuvasti "ohjauslaittetta"

Kirjoittaminen

 • Osaa kirjoittaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla
 • Osaa korjata tekstiä
 • Osaa tulostaa opettajan ohjauksessa

Kuvankäsittely

 • Osaa piirtää kuvan piirto- tai kuvankäsittelyohjelmalla

Tiedonhankinta- ja hallintataidot

 • Osaa siirtyä opettajan antamalle Internet-sivustolle

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

 • Oppimisympäristöön tutustuminen

Tietoturva ja etiikka

 • On tutustunut tietokoneen ja atk-luokan käytön pelisääntöihin
 • Tietää ja osaa säilyttää tarvittavat tunnukset sekä salasanat
 • On tietoinen tunnusten käytön pelisäännöistä
 • Opettelee verkon käyttäytymissääntöjä3.-4. luokan tavoitteet oppilaalle

Laitteistot ja ohjelmat

 • Osaa tallentaa
 • Osaa käyttää oheislaitetta opettajan ohjauksessa

Kirjoittaminen

 • Osaa muotoilla tekstiä
 • Osaa liittää kuvia tekstiin
 • Harjoittelee sujuvaa tietokoneella kirjoittamista

Kuvankäsittely

 • Osaa ottaa digitaalisia valokuvia opettajan ohjauksessa

Tiedonhankinta- ja hallintataidot

 • Tuntee tiedonhankinnan perusteet
 • Harjoittelee tiedon hakemista internetistä
 • Ymmärtää alustavasti lähdekritiikin

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

 • Osaa kirjautua itsenäisesti sähköisiin oppimateriaaleihin ja aloittaa työskentelyn siellä
 • Tutustuu sähköpostin käyttöön

Tietoturva ja etiikka

 • Osaa tietokoneen ja atk-luokan käytön pelisäännöt
 • On tietoinen eri käyttäjätunnusten käytön pelisäännöistä ja ymmärtää niiden merkityksen
 • Osaa pitää huolta omista käyttäjätunnuksistaan
 • Osaa toimia asiallisesti ja toisia loukkaamatta hyödyntäessään Internetiä ja sähköpostia
 • Osaa toimia hyviä käytöstapoja noudattaen sähköisissä oppimisympäristöissä5.-6. luokan tavoitteet oppilaalle

Laitteistot ja ohjelmat

 • Osaa valita kulloiseenkin työskentelyyn sopivan tietokoneohjelman
 • Osaa käyttää useaa tietokoneohjelmaa samanaikaisesti
 • Harjoittelee selaimen monipuolista ja sujuvaa käyttöä

Kirjoittaminen

 • Osaa tuottaa itsenäisesti pienimuotoisen esitelmän, raportin tms., johon on liittänyt kuvia ja kaavioita sekä tekstiä internetistä tai muista lähteistä

Kuvankäsittely

 • Osaa kuvan rajaamisen, kuvakoon sekä tallennusmuodon valinnan
 • Osaa siirtää digitaalisen kuvan tietokoneelle
 • On tutustunut kuvamanipulaatioihin ja kuvan käytön tekijänoikeusasioihin sekä käytön eettisiin periaatteisiin

Tilastointi

 • Osaa tuottaa taulukon ja tehdä taulukon tiedoista graafisen kuvaajan
 • On tutustunut tietokantoihin ja erilaisiin tilastopalveluihin

Multimedia

 • Tuntee multimedian sekä verkkomateriaalin tuottamisen periaatteet
 • On tutustunut äänen ja musiikin teknologiaan sekä Internetin musiikkilähteisiin
 • Animoitujen elementtien käyttöön tutustuminen

Tiedonhankinta- ja hallintataidot

 • Tuntee tiedonhaun vaihtoehdot ja osaa suhtautua kriittisesti löytämiinsä tietoihin
 • Osaa suunnitella tiedonhakua
 • On tutustunut esitelmän tekemiseen liittyviin tekijänoikeusasioihin ja noudattaa niitä.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

 • On tutustunut eri verkkoviestinnän välineisiin
 • On tutustunut sähköpostin liitetidoston lähettämiseen ja vastaanottamiseen
 • Osaa työskennellä sekä itsenäisesti että yhteistoiminnallisesti sähöisessä oppimisympäristössä

Tietoturva ja etiikka

 • Noudattaa tietokoneen ja atk-luokan käytön pelisääntöjä
 • Osaa pitää huolta omista käyttäjätunnuksistaan
 • Noudattaa verkon käyttäytymissääntöjä
 • Osaa nettietiketin

 

7-9 lk.

Miten opetus järjestetään?

- Tarvittaisiin  kipeästi lisäresurssia (ylimääräinen tunti esim. seiskalle) - näin toimitaan esim. Lohjalla, jossa seiskalla "pakollisena valinnaisena" kaikilla tvt-kurssi.

- Kuuma-lähikoulutus - sillä voidaan osaltaan täyttää tarvetta

- Opasvideot - on jo nyt saatavilla hyviä videoita esim. Toimisto-ohjelmien käytöstä. Sopivat niin opettajalle kuin oppilaallekin mm. Itseopiskeluun. 

- Juha konsultoi

- teknisiä taitoja pitäisi opiskella aidoissa konteksteissa eli eri oppiaineiden yhteydessä.

- tarvitaan paljon harjoitusta ja toistoa (pätee sekä opettajiin että oppilaisiin)

Mitkä ovat olennaiset asiat/taidot, joita jokaisen peruskoululaisen tulisi päättövaiheessa hallita

- pedagogisesta näkökulmasta kaikkein tärkeimpiä ovat tiedon hankinta- ja hallintataidot (tiedonhaku, prosessointi referointi yms., lähdekritiikki, lähdeviitteet, asiatyyli myös netissä yms., tekijänoikeudet) Sähköinen yo-koe tulee todennäköisesti korostamaan näiden merkitystä entisestään. Nämä ovat myös muissa jatko-opinnoissa tärkeitä taitoja. Näitä pitää opetella kaikissa oppiaineissa ja kaikilla asteilla. Esim. Tekijänoikeuksia pitää opettaa alusta alkaen ja niiden noudattamista vaatia kaikissa oppiaineissa kaikilla asteilla. Sama pätee kaikkiin em. asioihin.

- Kaiken opetuksen, myös tvt:n opetuksen pitää olla sellaista, että samalla opitaan ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja.

-  Työelämän edustajat korostavat joka yhteydessä tällä hetkellä näitä: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta (Ninan jälkikommentti: tosin perinteisten toimisto-ohjelmien hallinnan sijaan tulevaisuudessa korostunevat hieman toisen tyyppiset taidot, ja esim sähköposti on ennen pitkää väistyvä väline, koska on niin tehoton)


Edellisten lisäksi:

-tiedostojen hallinta (myös pilvipalveluiden käyttö)

- koneen peruskäyttötaidot

-  sosiaalinen media

- oppimisalustan käyttö (mikä se ikinä onkin)

- kymmensormijärjestelmä (jos tulee, olisko oikea aika alakoulussa? Voisiko osa sen opettelusta tapahtua kotona?)

- tietoturva 

- käyttöehdot

- kuvankäsittely

- videoiden editointi

Opinto-ohjaajien mietteitä

- Wilman käyttöä korostetaan ja harjoitellaan opotunneilla, jo yläkoulussa oppilaiden arkipäivään ja yhteydenpitoon mm. opettajien kanssa (palvelee myös jatko-opintoja, rutiini käyttää työkalua)

- kaikille oppilaille perustaidot tietotekniikkassa ja laitteiden käytössä tarpeelliset: cv ja työhakemus tehdään opossa

- valmius käyttää erilaisia sivustoja mm. yhteishaku, koulutussivustot jne.

- joudumme ohjaamaan myös viestimisessä ja sen sisällöissä, nuorten kulttuuri poikkeaa aikuisista: kännykkäetiketti, yhteydenotot sähköpostilla ym. työnantajiin jne.

- toimivat ja ajanmukaiset laitteet ehdottoman tärkeitä ohjauksessa (mm. testit menevät hukkaan jos printteri ei toimi), laitteiden joustava käyttö (tabletit?) ja siirto, luokassa ainakin yksi kone oppilaiden käytössä

- kaikille ohjaajille henkilökohtainen läppäri tms. ja ajanmukainen puhelin käyttöön

- ohjaajille koulutusta, että pystyy käyttämään ajanmukaisia laitteita ja ohjelmia

- jatkuvaa muutosta, ei osata ennustaa mitä uutta taas kehitetään

Taustaa

Sitran trendilista

Sitran trendilista

Miikka Salavuo : arvioinnista

http://www.slideshare.net/Tabletkoulu/arviointi-ja-shkinen-oppikirja

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Linkki alueelliseen KUUMA tvt-strategiaan. http://kuuma.fi/files/536/KUUMA_tvt_a...
anonymous   (27.02.2014 18:17)
  Reply

Tässä tänään vilkkaasti levinnyt lista tulevaisuuden taidoista, joita meidän tulisi nuorille opettaa. On meinaan loistava lista

Sense Making
Novel and Adaptive Thinking
Transdisciplinary
Social Intelligence
New Media Literacy
Computational Thinking
Cognitive Load Management
Design Management
Cross Cultural Competence
Virtual Collaboration

http://tsheko.wordpress.com/2013/10/3...

Musta siinä strategiassa pitäisi kuvata myös miten opettajat hyödyntävät tekniikkaa halinnollisissa töissä ja keskinäisessä yhteistyössään. Heitän esimerkiksi seuraavat asiat pohdittavaksi:

MITÄ TEHDÄÄN

Vähennetään aikaa syövää ja tehotonta sähköpostittelua ja Wilmaviestintää ja siirrytään yhteiskirjoittamiskäytäntöihin , eli pilvessä toimivien yhteiskirjoitusalustojen käyttöön. (Esim. wikit ja erilaiset jaetut dokumentit)

Uudet välineet otetaan käyttöön myös tulevassa OPS-työssä.

Lisäksi kehitetään videovälitteisten palveluiden käyttöä, opettajien yhteistyössä. Kokeillaan neukkaripalaverien pilveen siirtämistä mahdollisuuksien mukaan, yhtenä vaihtoehtoisena tapana tehdä yhdessä töitä.

Rakennetaan vertaisoppimisen käytäntöjä ja toimintakulttuuria. Käytetään vertaisoppimisen eri muotoja opettajien täydennyskoulutukseen ja yhteistyökuvioiden rakentamiseen. Yhtenä esimerkkinä Oppitoritoiminta.

Hyödynnetään KUUMA-hankkeen tarjoamaa koulutusta, mutta rakennetaan rinnalla, jo hankkeen jälkeistä todellisuutta.

Miten voitais tukea opettajien verkostoitumista ja verkosta löytyvien itseopiskelumateriaalien hyödyntämistä?

Tarjotaan opettajille mahdollisuus saada vertaistukea avoimen oppimateriaalin tekemiseen ja jakamiseen.

Käynnistetään oppikirjattoman opetuksen kokeilu, jossa halukkaat opettajat saavat vertaistukea oppikirjattomaan opetukseen siirtymisessä. Heille varataan suunnittelu- ja materiaalintekotyöhön myös palkallista työaikaa ja he saavat käyttöönsä henkilökohtaisen tabletin. Työ kytketään osaksi OPS-työtä, eli kokeilussa tuotetaan materiaalia ja käytäntöjä, joissa uusi OPS toteutuu käytännössä

Hyödynnetään langatonta verkkoa ja kehitetään BYOD-opetusta. Pyritään löytämään jokaisesta koulusta ainakin muutama tästä innostunut kehittäjäopettaja ja saatetaan heidät yhteistyöhön

Kyselin vähän Twitterissä tutuilta apua. Lahdessa ei ole erillistä strategiaa vaan lukuvuosisuunnitelmassa osa Tieto- ja viestintätekniikan käyttö. Tampereella kaikki koulut laativat joka vuosi yksivuotisstrategian. Siihen kirjataan koulutustarpeet, painopistealueet, vastuuopet, laitehankinnat yms. Tampereella myös seikkaperäinen TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma http://tvt.tampereenseutu.fi/suunnite... ja tässä vielä eNorssi http://www.enorssi.fi/opetus/tvt-stra...

Yhden määritelmän mukaan kuvaa tahtotilan, muutoksen, aikataulun tarvittavat resurssit. Strategian pitää olla ennen kaikkea toteuttamiskelpoinen, muuten sillä ei ole mitään virkaa. Toteutus on kiinni resursseista. Tämä syytä muistaa. Sinänsä strateginen suunnittelu tärkeää, koska juuri strategiaa vasten voidaan suunnitella mm. hankinnat.
Käsittääkseni meillä pitäis olla jotkut arvot ja visio, ja sitten strategiassa kuvattais niitä toimenpiteitä, joilla toteutetaan visio ja arvot käytännössä.

Mä tajusin juuri, että en oikein osaa hahmottaa, että mikä on strategian ja ops:in suhde. Tai, että mikä strategia edes on? Mä tiedän kyllä erittäin hyvin, mikä on ops, mutta mikä on strategia?

Minusta oppilaita pitää opettaa noudattamaan tekijänoikeuksia alusta pitäen. Ei ole järkeä ensin opettaa heitä laatimaan töitä, joihin ovat "liittäneet kuvia ja tekstiä" netistä ja myöhemmin sitten todeta, että ei niin saakaan noin vaan tehdä.

Tämä on keväällä luotu pohja, josta muokataan Vihdin kunnan varsinainen tvt-strategia. Tänne voi kommentoida ja esittää muutoksia ja lisäyksiä.

Tätä on kaivattu, kiitos! Täytyypä vinkata.
anonymous   (27.10.2013 11:02)
  Reply

Miten tätä hommaa kannattais organisoida
anonymous   (27.10.2013 08:39)
  Reply